1.2 Schoolvisie

In onze streek is een ruim aanbod van katholieke scholen. Allen streven zij er naar uw kind goed te begeleiden op de weg naar volwassenheid. Een aantal van deze scholen hebben zich verzameld onder de naam KBK (Katholieke Basisscholen Kortrijk). Een centraal uitgangspunt van ons opvoedingsproject is dat elk kind, van wie de ouders het opvoedingsproject van de school onderschrijven, welkom is op school ongeacht zijn etnische, culturele of socio-economische achtergrond. Om een evenwichtige verdeling binnen de Kortrijkse scholen te waarborgen en binnen de afzonderlijke scholen de integratie zo optimaal mogelijk te doen verlopen, verwijzen we naar het non-discriminatie verdrag dat netoverschrijdend werd afgesloten.

Om kinderen voor te bereiden op onze multiculturele maatschappij leren we hen dagdagelijks samenleven.

Niettegenstaande deze scholen onder één koepel verenigd zijn, behouden zij elk hun eigen karakter en leggen ze hun eigen accenten.

1.2.1 Schooleigen visie – pedagogisch project

Wij zijn een school met een hart

Liefde is het sleutelwoord voor elke opvoeding, omdat er meer dan ooit kinderen opgroeien in maatschappelijk kwetsbare gezinnen. Op school wordt geprobeerd om een sfeer te creëren waar elk kind met zijn eigen mogelijkheden en zijn eigen persoonlijkheid gelukkig kan zijn. Een school waar aandacht is voor grote, maar ook voor kleine problemen en waar gewerkt wordt vanuit een christelijke inspiratie. Dat uit zich bijvoorbeeld in het organiseren van activiteiten naar de maat van elk kind en de zorg voor de vele kleine, dagelijkse probleempjes.

De directeur, de leerkrachten en de kinderen zijn hier gelukkig.

We streven ernaar een school te vormen waar iedereen zich goed voelt en waar iedereen elkaar bij naam kent. De familiale sfeer laat de kinderen toe zich ten volle te ontplooien, zich gelukkig te voelen. We stimuleren het respect en de verdraagzaamheid tegenover elkaar.

Ons onderwijs en onze opvoeding zijn bij de tijd.

In onze school is leren het belangrijkste. Leren zien we ruim: kennis verzamelen, zich vaardig kunnen opstellen, die vaardigheden toepassen, gevoelens uiten, waarden herkennen en beleven. De school geeft aandacht aan nieuwe tendensen die zich onverwacht in de maatschappij aanbieden en weet deze zinvol te duiden. Dit zie je tijdens onze projectweken, onze uitstapjes, onze culturele activiteiten. We streven naar kwaliteitsonderwijs. We staan open voor vernieuwing en volgen hiervoor nascholing. We stellen het kind centraal en streven naar een vorming van de totale persoonlijkheid van het kind: hoofd, hart en handen.

Een schoolgemeenschap bouw je niet alleen

Vanuit onze gezamenlijke zorg voor het welzijn van kinderen willen we echt partnerschap met ouders uitbouwen. Daarom willen we als school onze relatie met de ouders uitdrukkelijk optimaliseren. We willen inspanningen leveren om die ouders te bereiken die zelf moeilijk de stap naar de school zetten. De creativiteit van ouders kan een grote rijkdom in school binnenbrengen. We willen naar middelen zoeken om samen met de ouders onze school te dragen. De school vormt ook een gemeenschap met het CLB, de parochie,... Steeds streven wij ernaar een hechte relatie op te bouwen en te onderhouden.

Wij zijn een katholieke dialoogschool

De katholieke school is een werk- en leefgemeenschap waarin men dagelijks gezamenlijk het christelijke geloof beleeft, in het bijzonder op de intense momenten van vreugde en pijn, van lukken en mislukken. De schoolgemeenschap geeft de getuigenis van dit geloof dat kan gelukkig maken. We willen dit niet onthouden aan de mens van vandaag, hoe jong die ook is. Als katholieke dialoogschool hebben wij respect voor alle levensbeschouwingen.